Responsabilitats
 

Aquesta web està destinada al seu ús per professionals de l'àrea del trasplantament. En cap cas el propòsit d'aquesta web no és el de reemplaçar, de cap manera, el consell mèdic ofert per especialistes o altres professionals de les ciències de la salut. La SCT no representa ni garanteix cap tractament, acció, aplicació de medicacions o preparats, suggeriments, opinions, preus, etc. per cap persona que segueixi la informació oferta o proporcionada en aquesta web o els seus enllaços. La SCT, els seus administradors, moderadors, i col·laboradors no seran responsables dels danys o conseqüències que directament o indirectament poguessin derivar-se.

La SCT tampoc no garanteix que la informació continguda en aquesta web o els seus enllaços, per la seva naturalesa, sigui apropiada o completa en cada moment i suggereix la confirmació d'aspectes rellevants de la mateixa en les fonts originals (articles complets, etc.). La SCT sí garanteix la confidencialitat de les dades relacionades amb la informació mèdica presentada de pacients així com la dels visitants a la web, incloent la seva identitat, per desig propi i per complir amb els requeriments legals de privacitat i de Protecció de Dades Personals, així com els relacionats amb qualsevol acte mèdic.

-